≡ Menu

July 2020

Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để ba hoa.Công danh là để cống hiến, không phải để kiêu ngạo.Vật chất là để sử dụng, không phải để khoe khoang.Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để so lường.Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính.Tình cảm là để chia […] Read more

{ 0 comments }